Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit predikanten, ouderlingen, diakenen en de scriba (=secretaris) en heeft de leiding over onze kerkelijke gemeente. Wat meer informatie over de taken van de predikant, ouderling en diaken vindt u onder de submenu’s Predikant, Pastoraat en Diaconaat. Ook vind u daar welke predikant op dit moment aan onze gemeente is verbonden. De kerkenraad heeft de leiding maar met het doel om dienstbaar te zijn aan de gemeenteleden. Ze geven de gemeenteleden de ondersteuning die ze op dat moment nodig hebben. Meestal in de vorm van troost of bemoediging, maar ook wel eens vermanend indien iemand zich niet houdt aan de belijdenisgeschriften van onze kerk. De kerkenraad komt in zijn geheel eens in de maand bij elkaar. Verder vergaderen ze met regelmaat afzonderlijk.

Het dagelijks bestuur is door hen gedelegeerd naar het Moderamen. Het moderamen bestaat uit de predikant, een afgevaardigde van de ouderlingen, een afgevaardigde van de diakenen en de scriba. Zij komen eens per maand bij elkaar en handelen de meeste praktische zaken zelfstandig af.

Sinds 2011 heeft onze gemeente een jeugdouderling.Het accent van deze pastorale zorg is in eerste instantie vooral gericht op het leggen en onderhouden van contacten. Dit is voor de leeftijdsgroep van 15 -18 jaar. Naast de jeugdouderling zijn er 3 jeugdcoaches actief die het pastoraat mede invulling geven.