Pastoraat

Onder pastoraat verstaan we vooral herderlijke zorg, d.w.z. allerlei vormen van bezoekwerk, waarin we met en voor elkaar bidden en Bijbel lezen. We denken dan ook aan het bezoeken van zieken, ouderen, mensen in crisissituaties. Bovendien bezoeken de predikant en ouderlingen de gemeenteleden om hen te bemoedigen in het geloof. De ouderlingen nemen hierin een centrale positie. Aan de ene kant doen zij dat door regelmatig de leden in hun wijk te bezoeken. Aan de andere kant door gemeenteleden te stimuleren elkaar op te zoeken. Predikanten hebben zich door hun opleiding extra bekwaamd in pastorale zorg. In veel gevallen zal de predikant zich vooral bezighouden met ‘diepere’ nood. Mocht hij zich tekort voelen schieten in zijn begeleiding, dan verwijst hij door naar professionele hulpverleners. Daarnaast kan hij ook gemeenteleden en ouderlingen begeleiden en ondersteunen in hun pastorale taak.
Andere activiteiten die onder pastoraat vallen zijn:

Pastoraal team
Wat kan het pastoraal team voor u als gemeenteleden betekenen? Als een broeder of zuster of jongere iets bijzonders meegemaakt heeft, zoals verlies van een dierbare, ernstige ziekte, psychische moeiten, verlies van werk en vult u zelf maar verder in, dan kunt u een beroep doen op het pastoraal team. Een van ons kan dan een luisterend oor bieden en tijd voor u vrijmaken om d.m.v. gesprekken samen te kijken hoe u verder kan. Gewoon een stukje extra aandacht en liefde, zoals Jezus ons het goede voorbeeld heeft gegeven! U moet van ons geen zware therapeutische gesprekken verwachten, maar veel meer een mogelijkheid om uw hart te luchten. We gaan uit dat “Delen is helen” echt werkt. De gesprekken vallen onder de geheimhoudingsplicht. Schroom niet, laat het weten aan uw ouderling, diaken of bel iemand van het pastoraal team (zie handboekje).